Ohrožená Evropa: Rodící se krize

Datum konání akce: 20.4. 2016

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s Nakladatelstvím Tomáš Krsek s. r. o. uspořádalo ve středu 20. dubna veřejnou přednášku zpravodajského experta, zakladatele a předsedy Geopolitical Futures (www.geopoliticalfutures.com), též bývalého předsedy STRATFOR Dr. George Friedmana. Součástí akce nazvané „Ohrožená Evropa: Rodící se krize“ byla i autogramiáda stejnojmenné knihy. Přednášku zahájil a řečníka představil ředitel PCTR Alexandr Vondra, který také moderoval následnou diskusi.

George Friedman svou přednášku zahájil příběhem Evropy, tedy kontinentu, který dal světu mnoho krásných věcí a podmanil si přírodu i rozum. Jenže pak přišlo období vzájemné nedůvěry a strachu, kdy sjednocené Německo představovalo riziko pro dosavadní mocenské uspořádání. To vyvrcholilo ničivou světovou válkou, která potvrdila osvícenskou myšlenku neomezeného lidského rozumu – co bylo dosud nemyslitelné, bylo najednou možné. Ukázalo se, že schopnost vraždit přesahuje nejen hranice civilizace, ale také zdravého rozumu. Následující druhá světová válka pak definitivně zničila evropské impérium ve světě.

Následně se objevila otázka, jak Evropu znovu postavit na nohy. V této době se do hledání odpovědi zapojují Spojené státy s myšlenou evropské integrace, protože Evropa soupeřících národů podle nich nemůže přežít. Snaha Američanů zadržet Sovětský svaz je tak jedním z kořenů budoucí Evropské unie. Jenže cesta k sjednocené Evropě nebyla jednoduchá. Druhý nejmenší kontinent se vyznačuje velkým množstvím národů s různými jazyky, náboženstvím a dlouhou vzájemnou historií. V 90. letech pak téměř současně dochází ke dvěma zásadním okamžikům – rozpadu Sovětského svazu a podepsání Maastrichtské smlouvy. Tehdy se zdálo, že Evropa je opět jednotná a členství v EU se pro země bývalého východního bloku stává symbolem návratu do Evropy.

Problémem dle George Friedmana je, že se EU nesnaží být efektivní aliancí, ale v jistém ohledu napodobit USA. V této souvislosti je však třeba připomenout, že si Spojené státy prošly krvavou občanskou válkou, která jednoznačně určila, jestli mají jednotlivé státy vlastní suverenitu. To se však v Evropě uspokojivě vyřešit nepodařilo. Neexistuje evropský národ, EU je jen organizací a ne národním státem. Neschopnost efektivně se vyrovnat s finanční krizí pak v mnoha státech způsobila napětí a nárůst politického napětí. A protože každý politik se bude řídit vůlí svých voličů, obnovuje se v Evropě opět význam národních států. V současnosti se pak všichni obrací na Německo, které by mělo současné problémy vyřešit. Podle Friedmana je však samotné Německo, jako centrum evropské integrace, tím problémem.

Německa se týkala také první otázka moderátora akce Alexandra Vondry. George Friedman k tomu řekl, že němečtí představitelé budou vždycky jednat v zájmu Němců, jinak ztratí podporu voličů. Německo tedy bude jednat v duchu svých zájmů, což by mohlo ohrozit například zájmy Francie či Polska. Další otázky se věnovaly například problému migrace a terorismu. George Friedman řekl, že skutečným problémem Evropy není migrace, ale neexistence jasného rozhodovacího procesu. Ten je nahrazován neustálou snahou přenést zodpovědnost na někoho jiného. Příčinu G. Friedman vidí v neexistenci společného zájmu Evropské unie, nad kterým převažují zájmy jednotlivých států.

Několik otázek se také týkalo Ruska a Ukrajiny či budoucího postavení Turecka. Důležitou otázkou byla možnost napravení transatlantických vztahů. George Friedman přiznal, že mají Američané problém s NATO. Neexistuje podle něj důvod, proč by Evropa neměla být silnější. Základem vojenské aliance by měla být vojenská síla a NATO potřebuje reálné schopnosti. Dle Friedmana se Spojené státy budou v budoucnu soustřeďovat spíše na dohody s jednotlivými evropskými státy. Pokud budeme chtít NATO udržet, budeme muset alespoň dodržovat svoje závazky.

Veřejná přednáška se uskutečnila za laskavé podpory Nakladatelství Tomáš Krsek. Poděkování patří také mediálním partnerům akce, Česko-izraelské obchodní komoře, Občanskému institutu, Aligier s.r.o. a Geopolitical Futures.

Následujícího dne, ve čtvrtek 21. dubna se v Paláci knih Luxor uskutečnila atugramiáda knihy Ohrožená Evropa: Rodící se krize, jejímž autorem je Dr. George Friedman. Úvodní slovo zde pronesl Roman Lesný, majitel nakladatelství Aligier, jež se podílelo na vydání knihy. Ředitel PCTR a bývalý ministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra poté představil George Friedmana a uvítal hosty. 

Mediální výstupy naleznete na:

Foto by Markéta Nekvindová a Petr Brodecký